Previous Entry Share Next Entry
Порядок перевірки виконання природоохоронних заходів у військах.
dimastuui

І. Порядок перевірки виконання природоохоронних заходів у військах.
Перевірка екологічного стану військової частини здійснюється органами служби екологічної безпеки Збройних Сил України відповідно до чинного за¬конодавства України з природоохоронних питань та вимог наказів (директив) Міністра оборони України щодо екологічної безпеки військ (сил) і містить: перевірку наявності керівних та плануючих документів з питань еко-логічної безпеки;
огляд території та джерел викидів (скидів) забруднюючих речовин;
документальне відображення результатів перевірки з обов'язковим виз-наченням оцінки екологічного стану військової частини.
При підготовці до перевірки військової частини інспектуючий зобов'яза-ний ознайомитися з матеріалами (актами) попередніх перевірок щодо вико¬нання заходів екологічної безпеки.
При обстеженні території військової частини звернути увагу на стан дже¬рел забруднення: автопарку, котельні, підсобного господарства, складу паль¬но-мастильних матеріалів, заправочних пунктів, пунктів збору сміття, комбінатів побутових послуг, ремонтних майстерень, фарбувальних дільниць, акумуляторних станцій, деревообробних дільниць, гальванічних цехів, сховищ з сильнодіючими отруйними речовинами та джерелами іонізу¬ючих випромінювань, джерел водопостачання (артезіанських свердловин) і наявність природоохоронних об'єктів (очисних споруд).
ІІ. При проведенні документальної перевірки уточнюється та звертається увага на наявність основних документів з питань екологічного забезпечення військ згідно вимог Наказу Міністра оборони України № 279 від 9.09.99 р. “Про затвердження інструкції про порядок перевірки (інспектування) та оцінки стану екологічної безпеки у ЗСУ”:
1. План заходів щодо охорони природи та раціонального використання природних ресурсів річний та перспективний  (з відображенням заходів, спрямованих на зменшення ви¬кидів та скидів забруднюючих речовин, реальність виконання запланованих заходів тощо);
2. План роботи і проведення перевірок виконання заходів екологічної безпеки в частині.
3.План проведення “Дня Довкілля” , згідно з указом Президента України за 200__ рік .
4.Плани проведення днів захисту природного середовища(друга та четверта субота) .
5.Наявність наказу командира про призначення відповідального за екологічну безпеку в частині(там де відсутня штатна посада “Начальник служби РХБ захисту “).
6. Наявність аналізу виконання природоохоронних заходів в частині згідно з вимогами  “Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України” щодо проведення щоквартальних аналізів виконання природоохоронних заходів.
7.Наявність в особистому плані роботи начальника служби екологічної безпеки на  місяць природоохоронних заходів та заходів екологічного забезпечення.
8.Наявність акту інвентаризації джерел забруднення в частині.
9.Журнал обліку джерел забруднення в частині .
10.Журнал обліку порушень природоохоронного законодавства з зазначен¬ням завданого збитку і посадових осіб, притягнених до матеріальної, дис¬циплінарної або кримінальної відповідальності
11.Наявність плану занять з особовим складом з проведення дисципліни “Основи екологічної безпеки військ”( наявність тематики у планах бойової, командирської та професійної підготовки, плану проведення та обліку проведення занять і конспектів).
12.Організаційний та підсумковий наказ командира військової частини щодо забезпечення екологічної безпеки та радіаційної безпеки.
13.Екологічна  картка військової частини .
14. Облік водоспоживання і водовідведення для кожного військового містечка (гарнізона), військової частини . Дозвіл на спецводокористування
15. Облік об'єктів (джерел), що забруднюють навколишнє природне сере-довище, та їх технічний стан (за формою 1-еко - додаток 8).
16.Наявність дозволів природоохоронних орґанів на гранично допустимі викиди шкідливих речовин .
17.Наявність актів місцевих органів самоврядування на дозвіл землекори¬стування, а також наявність дозволу на відведення місць для звалищ сміття.
18.Наявність організаційних наказів щодо забезпечення радіаційної безпеки та доку¬ментів відповідно до правил роботи з джерелами іонізуючих випромінювань (при їх наявності у військовій частині).
IIІ. Об'єкти і питання перевірки
1. Парк озброєння і техніки:
-пункти миття техніки в парках повинні обладнуватись на майданчику з твердим покриттям, з системою системою оборотного водопостачання, мати естакаду для механического або ручного миття техніки і насосну станцію чи установку,  місця для складання відпрацьованого ганчіря.
-система оборотного пункту миття автомобілів повина складатися з відстійників для освітлення води (резервуар очищеної води), нафтовловлювачів(вторичної очистки), грязевідстійників-нафтоулавлювач.
-для уловлювання нафтопродуктів із стічних вод після дощу і миття техніки при відсутності на території парку зливної каналізації, повині бути обладнані лотки для відведення стічних вод у відстійники-нафтоулавлювачі. При відсутності водопровідних і каналізаційних мереж на території парку можуть  бути обладнанні водоймища, а для збору й очистки стічних вод обладнуються відстійники або бетоновані вигрибні ями з нафтовловлювачами.
У всіх парках для миття техники повинна використовуватись вода виключно технічного призначення, заботроняеться використання для цих потреб питної води.
-наявність приладів контролю токсичності(газоаналізатор) та димності (димомір) газів автотранспорту , журнал обліку перевіреного на токсичность вихлопних газів автотранспорту згідно з ГОСТом 17.2.03-87 ,талонів токсичності автотранспорту.
-обладнання пункту заправки ПММ і справність заправочних колонок,  наявність лотків з піском.
 -наявність на майданчиках що¬денного технічного обслуговування, ПТОРа,  місць ремонту та стоянки  машин лотків більш об му двигателя.
-акумуляторная наявність місця, порядок зберігання , наявність витяжки,  утилізації гальновідходів, списаних ртутних ламп, акумуляторів, наявність засобів нейтралізація виробничих стічних вод на гальванічних дільницях та аку¬муляторних станціях, (шкідливі речовини виробничих відходів повинні зберіга¬тися у герметичних ємкостях, виготовлених з інертних матеріалів);
-утримання території і всіх елементів парку;
2. Склад (сховище) джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ), радіогра-дуювальна майстерна (РГМ):
-обладнання складу (сховища) охоронною сигналізацією і її працез-датність;
-наявність: акту прийому приміщення сховища після збудування; санітар-ного паспорта на право зберігання ДІВ; інструкції щодо забезпечення радіаційної безпеки і ліквідації наслідків аварії з ДІВ; карти-схеми розміщен¬ня ДІВ з вказівкою їх номерів і потужності; схеми контрольних точок вимірювання гама-фону; журналу обліку; пристосування для підйому ДІВ з колодязя, відповідного інструменту і засобів особистого захисту, що викори¬стовуються при роботах з ДІВ, контрольного дозприладу; журналу обліку роботи в РГМ і плану-графіку градуювання приладів радіаційного контролю;
-організація видачі ДІВ на робочі місця, дозконтролю при проведенні робіт з ДІВ.
3. Склад (база) ПММ:
-наявність твердого покриття, лотків і нафтовловлювачів у місцях зливу і наливання нафтопродуктів на території складу (бази);
-обвалування навколо надземного і напівзаглибленого резервуарного парку;
-засобів пожежогасіння і пожежних водоймищ;
-організація: перевірки технічного стану (методом дефектоскопії) резер-вуарного парку в терміни, які встановлені наказом МО 1993 р. № 84, і про¬ведення випробувань технологічних трубопроводів; (наявність актів пе¬ревірки) зберігання відпрацьованих нафтопродуктів і очистки стічних вод, які містять нафтопродукти;
-екологічний паспорт ПММ;
-обладнане місце для відпрацьованих мастил;
-утримання території.
4. Котельні:
-наявність: посадової і експлуатаційної документації, дозволу на викид за¬бруднюючих речовин в атмосферу;
-оснащення котелень приладами (установами) пилогазовловлювання та знешкодження шкідливих речовин (очисних установок "Цик¬лон" і їх функціонування);
-обладнання нафтовловлювачами  котельних на рідкому паливі;
-порядок  утилізації твердих відходів(шлаків);
-утримання котельних всередині і навколо них.
5. Джерела водопостачання:
-стан системи водопостачання і відповідність її встановленим нормам, наявність водомірних приладів та їх стан ,облік водопостачання, кількість та стан артезіанських свердловин та незатампонованих свердловин при їх наявності;
-заключення санітарно-епідеміологічної служби щодо аналізу питної води;
наявність дозволу на спеціаль¬не водокористування дозволу на скиди (викиди) стічних вод;
-наявність огорожі та озеленення території першого поясу зони охорони джерела водопостачання, розміри санітарно-захисних зон та їх стан наявність експлуатаційної документації стан агрегатів, механізмів і організація їх технічного обслуговування;
6. Каналізаційні очисні споруди (КОС) та насосні станції (КНС)(при наявності):
-місце збору стічних вод, відповідність встановленим нормам, склад і санітарно-технічний стан очисних споруд, каналізаційних насосних станцій, колекторів для прийому господарсько-побутових, виробничих і зливних вод;
-наявність пристроїв очищення і знезараження на КОС періодичність та повноту перевірки якості очищення стічних вод(господарсько-побутових, виробничих та зливних),куди здійснюється їх скид;
-технічний стан, утримання і експлуатація елементів (решітки, пісковлов-лювача, відстійників, хлораторної, змішувача, контактного резервуару, май¬данчика мулу, біофільтру або аеротенка, циркуляційно зрошувального кана¬лу, полів зрошення і фільтрації);
-стан і утримання: водопровідно-каналізаційних мереж, оглядових коло-дязів всередині військових містечок; вигрібних ям і своєчасність їх очистки в військових містечках, які каналізовані на вигріб;
-наявність експлуатаційної, службової та іншої документації;
7. Підсобні господарства (тваринницький комплекс):
-обладнання підсобних господарств системами утилізації (знешкодження) твердих та рідких відходів,(наявність бетонної ями для збирання рідких відходів та бетонного майданчика для біотермічної обробки), стан і утримання споруд збору і утилізації відходів тварин-ництва (сечозбірників і гноєсховища), регулярність, спосіб і місце вивезення відходів;
-дотримання  санітарно-захисних зон розташування підсобних госпо-дарств, щодо водойм, жилої зони та лісових масивів, скотомогильників (біотермічних ям) ;
-наявність  дез’бареру перед в’їздом на підсобне господарство;
-утримання території підсобного господарства;
8. Територія, яка закріплена за частиною (згідно з Державним актом на землекористування):
-документ про відведення земель під об’єкт (військову частину) державний акт на провокористування землею, коли і ким виданий, його номер, площа земельної делянки, що відвідена під данний об’єкт, використання відведеної землі за призначенням тощо);
-заходи щодо благоустрою і озеленення території частини, рекультивації (відтворення родючого плодородного шару) земель при проведенні будівель¬них та інших робіт, пов'язаних з порушенням родючого шару землі, та про¬ведення протипожежних заходів у лісових масивах;
-утримання території військового містечка;
9. Гарнізонне(сміття збірник частини) звалище сміття:
-утримання територій військових містечок, визначення місця збирання господарсько-побутового сміття, обладнання та утримання у належному стані(наявність твердого (бетонного) покриття , огорожі для  місця збирання господарсько-побутового сміття );
-ліміти викидів (скидів) забруднюючих речовин, платежів та наявність договорів за скиди і розміщення відходів;
-відповідність санітарно-захисним нормам місця, відведеного для гарнізон¬ного(сміття збірника частини) звалища сміття;
-утримання (сміття збірник частини) звалища сміття.

Після закінчення огляду території військової частини (джерел забруднен¬ня та природоохоронних споруд), залежно від виявлених порушень вимог природоохоронного законодавства, наказів (директив) МО України, скла¬дається акт перевірки виконання заходів екологічної безпеки у військовій ча¬стиш (або виписується припис щодо усунення порушень природоохоронного законодавства чи постанова щодо термінового припинення забруднення при¬родного середовища) з зазначенням переліку порушень вимог нормативних документів та конкретних заходів зі строками усунення, а також здійснюється загальна оцінка стану екологічної безпеки військової частини.
У разі виявлення грубих порушень природоохоронного законодавства Ук¬раїни (нанесення збитків природному середовищу) один примірник акту (припису або постанови) направляється в органи військової прокуратури для притягнення до відповідальності винних посадових осіб.
Стан екологічної безпеки військової частини оцінюється:
 "Задовільно", якщо екологічне забезпечення повсякденної діяльності організовано і здійснюється в повному обсязі відповідно до вимог чинно-го законодавства та гарантовано забезпечується екологічна безпека діяль¬ності особового складу (при експлуатації озброєння, військової техніки тощо);
"Незадовільно", якщо при здійсненні екологічного забезпечення по-всякденної діяльності грубо порушені вимоги нормативних документів, не забезпечується екологічна безпека діяльності особового складу, експлуа¬тація озброєння і військової техніки здійснюється з порушенням вимог природоохоронних норм, або не вжито заходів щодо усунення раніше відмічених органами екологічної служби порушень природоохоронного за¬конодавства України.
ІІІ. Приблизний перелік тем з екологічної підготовки особового складу Збройних Сил України.
Головною метою пропаганди природоохоронних заходів у військах є про¬ведення широкої роз'яснювальної роботи у військових колективах (серед військовослужбовців, службовців та членів їхніх сімей) щодо дбайливого ставлення до природного середовища, а також проведення занять з військо¬вослужбовцями усіх категорій з питань охорони природи - впливу військ (сил) на природне середовище, джерела забруднення та заходів щодо змен¬шення викидів (скидів) забруднюючих речовин у навколишнє природне сере¬довище.
Для занять з військовослужбовцями військової частини (підприємства) з екологічної підготовки може бути рекомендована навчальна програма з дис¬ципліни "Основи екологічної безпеки військ".
Дисципліна "Основи екологічної безпеки військ" має на меті: навчити особовий склад військових частин, закладів, установ та організацій Міністер¬ства оборони України , теоретичним основам військової екології, охорони природи і раціонального природокори¬стування, організації та здійснення практичних заходів екологічного забезпе¬чення.
Завдання дисципліни:
1. Формувати у особового складу уміння оцінювати екологічний стан військової частини та вживати заходів щодо його поліпшення.
2. Виховувати у особового складу почуття високої відповідальності за охорону природи та раціональне природокористування у ході повсякденної діяльності.
3. Навчати творчому ставленню до виконання своїх функціональних обов'язків щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів.
Зміст дисципліни "Основи екологічної безпеки військ" визначений вимо-гами "Положення про організацію екологічного забезпечення Збройних Сил України", введеного в дію наказом Міністра оборони України 1995 р. № 171, а також згідно з наказом МО України 1996 р. № 65 щодо організації та здійснення екологічного навчання у Збройних Силах України.
Основними методами навчальних занять є лекції та самостійні заняття під контролем керівника занять.
     На дисциплiнy видiляється 4 години для рядового, сержантського i старшинського складу та 6 годин - для прапорщикiв i офiцерiв, у тому числi 2 години на часи самостiйної пiдготовки.
Контроль засвоєння матерiалу дисциплiни здiйснюється оцiнкою поточної успiшностi на заняттях.
Для проведення занять з питань екологічної підготовки можуть бути ре-комендовані такі теми:
1. Основні поняття екології. Охорона повітряного басейну, лекція -1 год.
2. Охорона річок і водоймищ, лекція -1 год.
3. Охорона земель, рослинного і тваринного світу, лекція -1 год.
4. Вимоги законодавчих актів, наказів і директив Міністра оборони Ук-раїни щодо охорони природного середовища, лекція - 1 год. ( 2 години на са¬мостійну підготовку офіцерів).
Перелік тем та розрахунок годин
№№ Назва теми  Кiлькiсть годин для:
пп та метод проведення офiцерiв i прапорщикiв  солдатiв i сержантiв
1. "Основнi поняття екологiї. Охорона повiтряного басейну" - лекцiя
 

1
2. "Охорона рiчок i водоймищ" - лекцiя
 1 1
3. "Охорона земель, рослинного i тваринного свiту" - лекцiя
 1 1
4. "Вимоги законодавчих актiв, наказiв i директив Мiнicтра оборони України щодо охорони природного середовища" -
     лекцiя
     самостiйне заняття
 

 

1

 

1
-
      Р а з о м : 6 4

Під час підготовки та проведення занять із зазначених тем доцільно зосе¬редити увагу на питаннях:
Тема № 1:
основні поняття екології;
забруднення навколишнього природного середовища як глобальна соціально-екологічна проблема;
екологічна обстановка в Україні та районі дислокації військової частини;
джерела забруднення атмосферного повітря;
поняття граничне допустимих википів (концентрацій) забруднюючих ре-човин в атмосферу;
заходи щодо зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу;
контроль токсичності відпрацьованих газів автомобілів та іншої техніки;
вимоги Закону України "Про охорону атмосферного повітря".
Тема № 2:
значення води в кругообігу речовин в природі та у житті людини;
водні ресурси України, водопостачання регіону д пункту .дислокації військової частини;
джерела забруднення водних ресурсів;
обстановка, що склалася з забрудненням водоймищ у цілому в Україні, регіоні та у військовій частиш;
вплив забрудненних вод на людину, рослинний і тваринний світ;
заходи щодо запобігання забрудненню шкідливими речовинами водой-мищ, методи очищення стічних вод;
вимоги законодавчих актів з питань охорони водних ресурсів.
Тема № 3:
ерозія грунтів, заходи щодо їх захисту від забруднення, засмічення, забо¬лочення та прямого знищення родючого шару під час проведення занять, на¬вчань та виконання господарських робіт;
рекультивація земель (відтворення родючого шару);
природоохоронне і полезахисне значення лісу;
заходи щодо попередження лісових пожеж;
вимоги законодавчих актів з питань охорони та раціонального викорис-тання земель, лісових ресурсів, тваринного світу, дотримання правил полю¬вання і рибальства.
Тема № 4:
вимоги наказів та директив Міністра оборони України щодо природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;
організація екологічного забезпечення військової частини;
законодавчі акти про охорону навколишнього природного середовища України;
дисциплінарна, матеріальна та кримінальна відповідальність за порушен¬ня природоохоронного законодавства.
Під час розгляду зазначених тем особливу увагу необхідно звертати на виконання посадовими особами та особовим складом військових частин
обов'язків щодо охорони навколишнього природного середовища, стану дже¬рел викидів і скидів шкідливих речовин у навколишнє природне середовище та заходів, які вживаються для зменшення цих. викидів (скидів) у військовій частиш.
Кількість годин для проведення зазначених тем навчальної програми "Основи екологічної безпеки військ" визначається вимогами директив (по¬станов, вказівок) щодо організації бойової та командирської підготовки військ (сил) у Збройних Силах України.

ІV.Обов'язки посадових осіб у галузі охорони природного середовища
Згідно з "Положенням про організацію екологічного забезпечення Збройних Сил України", в веденого в дію наказом Міністра оборони Ук-раїни 1995 р. № 171, метою екологічного забезпечення Збройних Сил Ук¬раїни є досягнення екологічної безпеки усіх видів діяльності військ (сил) та захист особового складу, озброєння і військової техніки в умовах впливу еко¬логічно несприятливих антропогенних і природних факторів, а також охоро¬на навколишнього природного середовища в місцях дислокації та розташу¬вання військ (сил) та інших військових об'єктів.
Командири (начальники) об'єднань, з'єднань, військових частин, військо-во-навчальних закладів, установ і організацій Міністерства оборони України несуть відповідальність за, своєчасне виконання природоохоронних заходів та суворе дотримання вимог щодо забезпечення екологічної безпеки у підпоряд¬кованих військових частинах.
Командир військової частини :
- несе відповідальність за екологічну обстановку на території (в районі дислокації) частини  за стан, утримання і експлуатацію при-родоохоронних споруд, за запобігання негативному впливу військ на навко¬лишнє природне середовище в ході бойової підготовки і повсякденної діяль¬ності;
- здійснює загальне керівництво проведенням заходів щодо виконання ви¬мог природоохоронного законодавства, наказів та директив Міністра оборо¬ни України з питань охорони і раціонального використання природних ре¬сурсів;
- відповідає за організацію виховання особового складу в напрямку береж¬ливого відношення до збереження природних багатств і організовує еко¬логічну підготовку особового складу;
- проводить аналіз стану природоохоронних заходів і ставить завдання на усунення наявних недоліків та на покращення екологічної обстановки в рай¬оні дислокації.
Начальник штабу військової частини:
- організовує доведення (контроль виконання) до посадових осіб керівних документів з питань охорони природи і раціонального використання її ре¬сурсів;
- здійснює планування екологічної підготовки особового складу.
Заступник командира частини по тилу (з матеріально-технічного за¬безпечення підприємства):
- відповідає за стан природоохоронних об'єктів на підпорядкованих дільни¬цях, виконання вимог керівних документів з питань охорони природи і раціонального природокористування;
- здійснює керівництво розробкою річного (перспективного) плану охоро-ни природи і раціонального використання природних ресурсів або розділу "Охорона природи і раціональне використання її ресурсів" в річному госпо¬дарському плані частини ;
- погоджує з органами КЕУ питання будівництва, реконструкції та капітального ремонту природоохоронних об'єктів на підпорядкованих дільницях.
Заступник командира частини з озброєння :
- відповідає за стан природоохоронних об'єктів на підпорядкованих дільни¬цях, за безумовне виконання вимог природоохоронного законодавства в авто¬парках (парках техніки), технологічних лініях ремонтного підприємства;
- несе відповідальність щодо запобігання забрудненню навколишнього при¬родного середовища при експлуатації (ремонті) бойової, автотранспортної та іншої техніки (понад встановлених норм граничне допустимих викидів (скидів) шкідливих речовин);
- організовує перевірку техніки на діагностичному пункті на токсичність відпрацьованих газів при її експлуатації, забезпечує обладнання контрольно-технічних пунктів діагностичними приладами;
- організовує контроль технічного стану та ефективності експлуатації дже¬рел забруднення на підпорядкованих дільницях, вносить пропозиції щодо їх ре¬монту, реконструкції або капітального  будівництва природоохоронних споруд;
- забезпечує робочі місця на пунктах технічного обслуговування, ремонту (технологічних дільницях) інструкціями щодо зменшення, ліквідації викидів (скидів) забруднюючих речовин; відповідає за обладнання та надійну роботу пунктів миття техніки з систе¬мою очищення та повторного використання води, за підтримання на території парку техніки належного порядку, виключення поливу нафтопродуктів при проведенні технічного обслуговування та ремонтних робіт на техніці;
- здійснює контроль за дотриманням особовим складом на території авто¬парку (парку техніки, виробничих дільницях) норм і правил охорони приро¬ди і раціонального використання природних ресурсів (за економним витра¬чанням водних ресурсів, нафтопродуктів тощо).
Начальник медичної служби частини:
- здійснює контроль за проведенням у частині санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію забруднення на-вколишнього природного середовища;
- систематично проводить санітарний нагляд за дотриманням норм та пра¬вил охорони природи на території частини, за роботою водопровідно-ка¬налізаційних споруд, котельні, підсобного господарства, та перевірку порядку збирання, вивезення та утилізації господарсько-побутового сміття (відходів);
- організовує відбір проб і лабораторний аналіз повітря, води і ґрунту на вміст забруднюючих шкідливих речовин.
Начальники служб частини  залежно від посади:
- відповідають за охорону природи і раціональне використання природних ресурсів у підлеглих підрозділах (підпорядкованих дільницях), за екологічну підготовку і виховання особового складу, за підтримання природоохоронних споруд у належному стані;
- організують утримання бойової, автомобільної та спеціальної техніки в підлеглих підрозділах (підпорядкованих дільницях) в належному стані, що виключає забруднення навколишнього природного середовища;
- здійснюють контроль за дотриманням природоохоронного законодавства і виконанням вимог керівних документів з охорони природи і раціональному природокористуванню в підлеглих підрозділах (підвідомчих дільницях);
- забезпечують робочі місця в підлеглих підрозділах (підвідомчих дільни-цях) інструкціями щодо скорочення (утилізації) викидів (скидів) забруднюю¬чих речовин (відходів) в навколишнє природне середовище;
- здійснюють контроль за утриманням у чистоті й порядку робочих місць (ділянок) по збиранню, утилізації відходів та нафтовміщуючих стоків;
- організують підготовку і проведення занять з екологічного виховання з підлеглим особовим складом.
    Відповідальний за охорону природного середовища військової части¬ни :
- здійснює обстеження і облік джерел забруднення навколишнього природ¬ного середовища, контроль за технічним станом і нормальною роботою при¬родоохоронних споруд;
- здійснює контроль за своєчасним виконанням запланованих природоохо¬ронних заходів, за правильним використанням коштів, виділених на приро¬доохоронні заходи, за своєчасним введенням в експлуатацію природоохорон¬них споруд;
- здійснює контроль за правильною експлуатацією комунальних споруд (каналізаційних очисних споруд, насосних станцій, котельних тощо), за до¬триманням гранично допустимих викидів (скидів) забруднюючих речовин, за своєчасним проведенням лабораторних аналізів цих викидів (скидів);
- здійснює контроль за наявністю дозволу на спец водокористування і гра¬нично допустимий викид забруднюючих речовин в атмосферу;
- здійснює контроль за раціональним використанням природних ресурсів, за дотриманням встановлених норм і правил водокористування (водовідведення), за додержанням зон санітарної охорони водних джерел, за скидом ви¬робничо-побутових стічних вод (обладнанням пунктів миття техніки систе¬мою очищення і повторного водоспоживання, бетонування майданчиків, будівництво лотків і нафтовловлювачів на складах пального тощо);
- здійснює контроль за оберіганням водоймів, земель, лісів та ґрунтів від забруднення нафтопродуктами, стічними водами, виробничими відходами і будівельно-побутовим сміттям;
- перевіряє наявність у підсобних господарствах та тваринницьких ком-плексах споруд для збирання, очищення та утилізації відходів тваринництва (ями для збирання рідкої фракції гною, гноєсховища), дотримання санітар¬них захисних зон;
- перевіряє створення на території парків озброєння і техніки наочної при¬родоохоронної агітації (екологічної пам'ятки водію), наявність та ефек¬тивність роботи постів діагностики токсичності відпрацьованих газів авто¬транспорту (наявність у водіїв автомобілів талонів токсичності, наявність технічної документації на технологічний процес утилізації відходів).
Обов'язки й права штатних природоохоронних органів визначені в "Поло¬женні про організацію екологічного забезпечення Збройних Сил України" (додаток до наказу Міністра оборони України 1995 р. № 171).
 На служу екологічної безпеки військової частини покладеться:
       -    ведення обліку та організація контролю за збереженням, використанням, транспортуванням ядерних матеріалів , джерел іонізуючого випромінювання, токсичних речовин відповідно до встановлених норм і правил;
      -   планування та контроль реалізації заходів щодо скорочення викидів (скидів) шкідливих речовин у навколишнє середовище в усіх видах діяльності військ (сил);
складання річного та перспективного плану контролю екологічної безпеки на підлеглих військових об’єктах і його виконання (контроль за його виконанням);
- забезпечення своєчасного оформлення у територіальних органах Мінекобезпеки дозволу на спеціальне водокористування, гранично – допустимі норми викидів (скидів) та розміщення (складування) шкідливих речовин, а також контроль за своєчасним затвердженням екологічних паспортів;
- контроль за організацією екологічно правильної експлуатації та технічного обслуговування військової техніки, озброєння, транспортних засобів, комунальних і побутових об’єктів, технологічних ліній та цехів, пунктів заправки і складів ПММ, підсобних господарств військової частини:
організація заходів по ліквідації наслідків забруднення навколишнього природного середовища в місцях дислокації і розташування військових частин;
- організація проведення інвентаризації  джерел забруднення, профілактичних оглядів (ремонту) обладнання (систем) збору, очищення і знешкодження викидів (скидання) забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище навколо військової частини;
-  подання за підпорядкуванням до служби екологічної безпеки статистичних даних щодо охорони природного  середовища та раціонального використання природних ресурсів за військові частини;
організація та проведення навчально – виховної роботи з особовим складом військової частини з питань охорони природного середовища та використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки;
своєчасне виявлення фактів порушення природоохоронного законодавства України та порушення клопотань про притягнення посадових осіб військової частини, винних у цьому, до відповідальності в установленому порядку.
   V. Керівні документи МО України щодо охорони природного середовища у Збройних Силах України.

1.Наказ Міністра оборони України № 171 від 4.07.95 р. “Про заходи щодо організації екологічного забезпечення Збройних Сил України”. (1.Покладені на війська РХБ захисту відповідальність за планування заходів екологічного забезпечення, організацію та контроль їх виконання у ЗСУ як на мирний так і на воєнний час. 2. Введено в дію Положення про організацію екологічного забезпечення ЗСУ. 3.Введен до бойової та командирської підготовки розділ “Основи екологічної безпеки військ”.               4. Визначені обов’язки начальників служб екологічної безпеки та відповідальних за екологічне забезпечення у військових частинах.)
 2.Наказ Міністра оборони України № 65 від 12.03.96 р. “Про стан екологічної безпеки Збройних Сил України та заходи щодо його покращення”. (1. Введена в дію Комплексна програма екологічного забезпечення ЗСУ до 2000 року. Введена в дію Навчальна програма з дисципліни “Основи екологічної безпеки військ”).
 3.Наказ Міністра оборони України № 145 від 6.05.97 р. “Про організацію екологічного забезпечення Збройних Сил України у 1996 навчальному році та заходи щодо його покращення”. (1. Надання звіту про стан екологічної безпеки військ (сил) та заходи щодо його покращення за підлеглістю. 2. Передача у народне господарство територій військових об’єктів, що вивільняються ЗСУ, проводити за обов’язковою участю представників служби ЕБ).
 4.Наказ Міністра оборони України № 278 від 9.09.99 р. “Про недоліки в організації екологічного забезпечення Збройних Сил та заходи щодо його поліпшення”. (1. Розроблена пам’ятка щодо охорони навколишнього природного середовища у військах. 2. Направлені роз’яснення у війська за рахунок яких статей повинні фінансуватися послуги з екологічного забезпечення).
 5.Наказ Міністра оборони України № 279 від 9.09.99 р. “Про затвердження інструкції про порядок перевірки (інспектування) та оцінки стану екологічної безпеки у ЗСУ”.
 6.Наказ Міністра оборони України № 455 від 2000 р. ”Про заходи щодо поліпшення екологічної безпеки”.
 7. Наказ Міністра оборони України № 300 від 16.07.1998 р. ”Положення про військове господарство ЗС України”.
 8.Посібник “ Охорона природного середовища в ЗСУ.” Затверджений НГШ ЗСУ від 5.03.1998р


?

Log in

No account? Create an account